Mi Metodo De Judo

Mi Metodo De Judo
Tags: Mikonosuke Kawaishi

Tecnica del Judo de pie: Shisei. Ukemis. Kumi-Kata. Kuzushi. Nage-waza. Ashi-waza. Koshi-waza. Kata-waza. Te-waza. Sutemi-waza.